Algemene voorwaarden

Artikel 1: Ondernemingsgegevens

Naam onderneming:VIGORENA CVBA “Vig-O-Comfort”
BTW-nummer:BE0437.279.166
Maatschappelijke zetel:Lindestraat 32, 1540 Herne
E-mail:Kathleen.vanderhaegen1@telenet.be info@vigorena.be
Website:Weideschuilhokken.be
Telefoonnummer:+32 (0)2 396 20 44 +32 (0)486 55 95 29
Faxfoonnummer:+32 (0)2 396 00 97
Beschikbaarheden:Maandag tot zaterdag van 9u – 18u

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:  

 • Verkoper: Vigorena cvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1540 Herne, Lindestraat n° 32, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0437.279.166, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.
 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie de Verkoper Producten levert en/of Diensten verricht, dan wel met wie de Verkoper een overeenkomst aangaat of met wie de Verkoper in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst, dan wel die via de Website Producten en/of Diensten aankoopt of mogelijk zal aankopen.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de Verkoper en de Klant tot stand komt, alsook elke wijziging of aanvulling daarop, mede inbegrepen de overeenkomsten op afstand gesloten tussen de Verkoper en de Klant voor de aankoop van een Product en/of een Dienst via de Website, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst. De Overeenkomst wordt beheerst door onderhavige Voorwaarden;
 • Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test)apparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door de Verkoper, die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, dan wel die beschikbaar zijn voor aankoop op de Website;
 • Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook , die Verkoper voor of ten behoeve van de Klant verricht;
 • Order: iedere opdracht van de Klant, in welke vorm dan ook.
 • Aanbod: Het aanbieden van Producten en Diensten via de Website, dan wel telefonisch of in persoon. Het Aanbod wordt beheerst door onderhavige Voorwaarden.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van VIGORENA CVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1540 Hernes, Lindestraat n° 32, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0437.279.166;
 • Website: De “e-commerce” website van VIGORENA CVBA: vigocomfort.com;
 • Werkdag: Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen in België;

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1.         Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere algemene voorwaarden van de Verkoper van toepassing zijn, maken deze voorwaarden deel uit van alle Overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant en zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Verkoper en Klant, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een Overeenkomst. 3.2.         Deze Voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst met de Klant en zijn daartoe strekkend steeds beschikbaar op de Website. 3.3.         De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde(n) van de Klant wordt door de Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard werden. 3.4.         Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 3.5.         Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst. 3.6.         Het accepteren van een Aanbod dan wel het plaatsen van een Order houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden volledig en zonder enig mogelijke tegenspraak aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 4: Totstandkoming en duur van de Overeenkomst:

(bestelproces vanop de website) 4.1.         De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant het Aanbod aanvaardt of een Order plaatst, waarbij tevens de Voorwaarden aanvaard werden. 4.2.         De Overeenkomst en de Voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen werden uitgevoerd.

Artikel 5: Prijzen

5.1.         Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW tegen het geldende huidige tarief in het land waar de Verkoper zijn verblijfplaats heeft. 5.2.         Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, dan wel bijkomende taksen en/of belastingen verschuldigd zouden zijn, wordt dit apart vermeld. Vermelde verzendkosten voor een regio of land zijn onder voorbehoud. Voor wegen of bestemmingen die niet of beperkt toegankelijk zijn voor normaal verkeer, tolwegen, eilanden, e.d. geldt een toeslag. De vermelde prijs wordt aldus verhoogd met deze toeslag. 5.3.         De door Verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen nà de bevestiging van de Order, maar vóór levering van de Producten en/of Diensten wordt verhoogd, heeft de Verkoper het recht de verhogingen volledig aan de Klant door te rekenen. 5.4.         Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van      de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de Verkoper de producten heeft gekocht. 5.5.         De Klant vrijwaart de Verkoper van alle kosten en schade die voor de Verkoper mochten voortvloeien uit het feit:

 1. dat Klant niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
 2. dat de Klant onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan de Verkoper en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

5.6.         De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 5.7.         Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld. 5.8.         Als een Product of Dienst niet correct geprijsd is op de Website, zal de Verkoper schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra de Verkoper kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten te blijven kopen of de Order te annuleren in overeenstemming met de huidige Algemene Voorwaarden. De Order wordt pas verwerkt nadat de Verkoper de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen de 3 Werkdagen vanaf het moment dat de Verkoper de Klant in kennis heeft gesteld. Als de Verkoper er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als de Verkoper geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt de Verkoper de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis.

Artikel 6: Aanbod

6.1.         Kennelijke vergissingen, materiële fouten en zet- of drukfouten in het aanbod binden de Verkoper niet. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 6.2.         De Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 6.3.         Het Aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper . De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld. 6.4.         Elk aanbod is vrijblijvend voor de Verkoper. De Verkoper is pas gebonden wanneer een Order schriftelijk werd aanvaard of uitdrukkelijk voor akkoord heeft bevestigd. De Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een Order heeft plaatsgevonden, komt de Overeenkomst tot stand doordat de Verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de Klant, dan wel door verzending van een factuur door de Verkoper, welke niet tijdig geprotesteerd wordt door de Klant. De protesttermijn waarbinnen een factuur tijdig geprotesteerd kan worden bedraagt 8 dagen na datum van de betreffende factuur. 6.5.         De door de Verkoper (op de Website) verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld;  

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

7.1.         De Klant kan de Producten en Diensten betalen via de volgende betaalmiddelen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE…

7.2.        Elke Overeenkomst wordt door de Verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat de Klant op grond van door de Verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt. 7.3.         Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is de Verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de Klant op verzoek en ten genoegen van de Verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn  verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst. 7.4.        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden alle betalingen contant zonder enige aftrek, verrekening of korting alvorens, dan wel ten laatste op moment van levering van de overeengekomen producten of diensten, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd, dan wel of door de Klant wordt gereclameerd. De Verkoper is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt. Ten vroegste na ontvangst van vooruitbetaling zal Verkoper in dat geval over gaan tot acceptatie en   behandeling van de Order van de Klant. Indien de betaling per bankoverschrijving geschiedt, heeft de Verkoper het recht een voorschot te eisen dat ten minste 50% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt. Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, zal de Onderneming de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als de Onderneming niet de volledige betaling ontvangt binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling, heeft de Onderneming het recht om de bestelling automatisch te annuleren. 7.5.        De Klant heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij de Klant binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde rechtbank. 7.6.        De Klant is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een interest verschuldigd aan een interestvoet van 12% op jaarbasis. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. De Klant is bovendien een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 15% op het openstaande hoofdbedrag, met een minimum van 50 EUR. 7.7.        De Verkoper is gerechtigd een Order te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot een Order waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 8: Levering en uitvoering van de Overeenkomst

8.1.         De Verkoper verbindt zich ertoe de Producten en/of Diensten te leveren binnen een termijn van 30 dagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Verkoper en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt. Indien de Verkoper niet in staat is om de Producten of Diensten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt de Verkoper zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant zal de Verkoper dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als de Verkoper deze nieuwe termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren, zonder hierbij enige schadevergoeding onder welke vorm ook te mogen vorderen van de Verkoper. 8.2.         Producten en Diensten besteld via de Website worden geleverd in de EU. 8.3.         De levering gebeurt door de door Verkoper aangestelde transportdienst, de duur en de kostprijs voor levering wordt uitdrukkelijk overeengekomen hetzij tijdens de aankoop op de Website zelf of, indien de levering dient te gebeuren in het buitenland, tijdens een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst tussen De Koper en de Verkoper. 8.4.         Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de Producten en/of Diensten op het adres dat de Klant heeft opgegeven tijdens het aankoopproces geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de Order. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling. 8.5.         Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen per mail en/of per aangetekend schrijven. Na kennisgeving zal de Verkoper de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten. 8.6.         Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een Product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de Verkoper. 8.7.         Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de Producten fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Verkoper geboden was.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1.         De geleverde Producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, tot de exclusieve eigendom van de Verkoper behoren. 9.2.         De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper te wijzen en zal er alles aan doen om dit eigendomsvoorbehoud in stand te houden tot de dag van algehele betaling.  

Artikel 10: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen (online) aankopen bij de Verkoper. 10.1.       De Klant heeft het wettelijk recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. 10.2.       De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het Product fysiek in bezit krijgt. 10.3.       Teneinde het herroepingsrecht succesvol uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 10.4.    Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant bovenvermelde ondubbelzinnige verklaring betreffende de uitoefening van zijn herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen is verstreken. 10.4.       De Klant moet de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14)kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de Overeenkomst te    herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan een aangestelde van de Verkoper op een van haar vestigingen. Om te bepalen of de Producten tijdig terug gezonden werden, wordt enkel rekening gehouden met de dag van verzending van de goederen, de bewijslast zal bij de Koper liggen. 10.5.       Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant betaald. 10.6.       De Klant wordt verzocht de Producten terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde Product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de Producten die het direct of indirect gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. 10.7.       In geval van herroeping: a) zal de Verkoper de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. De Verkoper kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Klant ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel. b) De Verkoper zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten, waarbij deze nooit meer dan 14 dagen zal bedragen, tenzij expliciet anders werd overeengekomen. c) De Verkoper betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft   ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 10.8.       De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
 • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig (30) dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • Overeenkomsten waarbij de Klant de Verkoper specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • Overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • Overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 11: Garantie

11.1.       De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee (2) jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten. De Klant moet de Verkoper via email ……….. informeren over de gebrekkige Producten binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling van het gebrek door de Klant of door een derde of binnen een termijn van 2 maanden nadat het gebrek redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant. Deze termijn is een vervaltermijn en na verval van deze termijn zal geen enkel herstel of compensatie verschuldigd zijn lastens de Verkoper. 11.2.       Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van de Verkoper en dient het Product op zijn kosten terug te worden bezorgd aan de Verkoper op het adres van zijn maatschappelijke zetel. 11.3.       Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee (2) jaar, moet de Klant de procedure volgen zoals bepaald in artikel 11. Na teruggave van het     gebrekkige Product zal de Verkoper, naar eigen goeddunken van de Klant, de Klant een nieuw Product sturen of het Product repareren, en zal zij alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van de Verkoper. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal de Onderneming de prijs terugbetalen in overeenstemming met artikel 11.8. 11.4.       De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het Product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. De algemene zorgvuldigheidsnorm zal hier van toepassing zijn. Defecten die zich manifesteren na een periode van zes (6) maanden volgend op datum van aankoop worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 12: Klantendienst

12.1.       De klantendienst van de Verkoper  is bereikbaar op het telefoonnummer +32 486/55.95.29, via e-mail op info@vigorena.be of per post op het adres van de maatschappelijke zetel van de Verkoper. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 12.2.       De Klant kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 13: Privacy

3.1.         De verantwoordelijke voor de verwerking, zijnde de Verkoper, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (”AVG”)  en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. 13.2.       De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor    volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten Overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. 13.3.       De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. De Klant mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. De Klant kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als zij daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die de noodzaak om haar gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Verkoper, kan de Klant gratis haar persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover de gegevensverwerking gebaseerd is op de voorafgaande toestemming van de Klant, heeft de Klant ten allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. 13.4.       De Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van haar gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven. 13.5.       Om haar rechten uit te oefenen, kan de Klant zich richten tot de maatschappelijk zetel van  de Verkoper of een mail verzenden naar info@vigorena.be . 13.6.       De Verkoper verbindt er zich toe de persoonsgegevens van de Klant te behandelen als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  

Artikel 14: Overmacht

 14.1.       De Verkoper is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te     wijten is aan overmacht. 14.2.       In geval van Overmacht:

 1. a) zal de Verkoper de Klant hiervan op de hoogte brengen binnen een redelijke termijn; en;
 2. b) zullen de verplichtingen van de Verkoper krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal de Verkoper een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat de situatie van Overmacht voorbij is.

 

Artikel 15: Gebruik van cookies

15.1.       De Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer de Klant de Website bezoekt en laat de Verkoper ook toe de Website te optimaliseren. Zonder de voorafgaande toestemming van de Klant worden uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om de Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies wordt eerst de toestemming van de Klant gevraagd. Voor een overzicht van alle cookies die de Website op uw apparaat plaatst, kan verwezen worden naar de Cookie Policy van de Verkoper; 15.2.       Bij het eerste bezoek aan de Website wordt gevraagd om de cookies te aanvaarden. Deze keuze kan nadien op elk ogenblik aangepast worden. De Klant is in de mogelijkheid haar internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat een waarschuwing ontvangen wordt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Dit is mogelijk  via de instellingen van de browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 16: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

16.1.       Indien een bepaling, of een deel van een bepaling, van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 16.2.       Het nalaten op gelijk welk moment door de Verkoper om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.Artikel 17: Wijziging voorwaarden 17.1.       Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 17.2.       De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de Order van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en de Verkoper.

Artikel 18: Bewijs

18.1.       De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbanken

19.1.       Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van Producten via de Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden geregeld door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement … zijn bevoegd om kennis te nemen van de eventuele geschillen aangaande de totstandkoming, uitvoering van de Overeenkomst.  

Artikel 20: Varia

20.1.       Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal de aansprakelijkheid van de Verkoper voor directe schade beperkt zijn tot maximaal de waarde van de bestelde Producten.